Transformatori Dolenc. TRANSCRIPT. top related. Anton dolenc transformatori pdf dolenc transformatori pdf Anton dolenc transformatori pdf. Title, Transformatori I i II Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Author, Anton Dolenc. Publisher, Elektrotehnički fakultet, Length, pages. Export Citation. Get this from a library! Transformatori I i II. [Anton Dolenc].

Author: Taujora Shaktinris
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 10 March 2007
Pages: 120
PDF File Size: 20.86 Mb
ePub File Size: 13.76 Mb
ISBN: 948-1-43969-553-9
Downloads: 61378
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vokinos

Na osnovu poznatih podataka skicirajte fazorski dijagram transformatora za provedeni pokus optereenja.

Transformatori Dolenc – [PDF Document]

Motori i Transformatori Documents. Izraunajte kolikim kapacitetom treba opteretiti svaku fazu sekundara transformatora da bi struja na primarnoj strani transformatora imala iznos jednak polovini struje magnetiziranja.

Izraunati struju faze sekundara i struju faze primara, te fektor snage cos na primarnoj strani za sluaj kada je svaka faza sekundara optereena kondenzatorom kapaciteta F prema slici. Izraunati dozvoljeno trajanje transformatoi za: Pokusom optereenja transformatora dobiveni su sljedei podaci: Gubici zbog histereze proporcionalni su kvadratu indukcije. Nacrtajte dijagram zagrijavanja za sluaj da se u tijelu razvija 1 kW gubitaka.

  DISCRETE CHAOS ELAYDI PDF

Meuinduktivitet i zrani transformatori Education. Na transformatoru je izveden pokus praznog hoda ime su dobiveni sljedei podaci: Predavanja – Transformatori – Documents.

Osnovi elektrotehnike – Transformatori Documents. S koja dva transformatora je to mogue realizirati uvaavajui pravila paralelnog rada i koje prikljuke treba spojiti paralelno?

Transformatori Dolenc

Koliki je linijski napon izvora? Kolika e struja tei u kratkospojenom namotu transformatora?

Meuinduktivitet i zrani transformatori slike Engineering. Transformatori – vts- masine Elektricni transformatori i generatori Documents. Transformator uzima iz mree u praznom hodu W. Da li se pri toma i u kojim granicama mijenja indukcija u jezgri? Energetski Uinkoviti Distribucijski Transformatori Documents.

Kolikom snagom se transformator smije opteretiti uz uvjet da ukupni gubici ne budu vei od nazivnih? AGU Katalog – strujni transformatori Documents.

Napon izvora je 3 kV, a frekvencija je Hz. Koliki su transformator naponi na sekundaru ako je primar transformatora prikljuen na nazivni napon? Za transformatore su jo poznati podaci napona kratkog tgansformatori Torusni transformatori – Uvod Documents. Koliku e snagu transformirati svaki od upotrebljenih transformatora?

Transformator u pogledu zagrijavanja promatrati kao homogeno tijelo.

  ENCICLOPEDIA PLAZOLA VOLUMEN 2 PDF

Transformatori I i II – Anton Dolenc – Google Books

Kada je rastavlja K otvoren voltmetar pokazuje napon 0, a ako ga zatvorimo voltmetar pokazuje napon V. Zadatak 18 U homogenom tijelu razvija se konstantno 2 kW gubitaka pri emu se tijelo zagrije u beskonano dugom vremenu na temperaturu 80 C. Koliki ima transformator B graen slino transformatoru Transfomatori, ako su linearne dimenzije transformatora B tri puta poveane u odnosu na transformator A? Koliki napon pokazuje voltmetar, doldnc je napon izvora 20 V nazivne frekvencije?

Published on Oct View 64 Download 2.

Koji su nazivni podaci transformatora Sn’, uk’, ur’ u takvim uvjetima? Ovo su izolacioni transformatori napravljeni da snabdevaju Shematski prikazite nemote transformatora jednofazno i oznaite pripadne brojeve namota za pojedine regulacijske poloaje. Omske otpore i rasipanje zanemariti.