ERICH FROMM – BEKSTVO OD SLOBODE PDF

Home · erich-fromm-bekstvo-od-slobode. pdf Author: Anonymous ktWNsb. 11 downloads Views 34MB Size. Report. Download Erich Fromm – Bekstvo Od Slobode. Description. Download Erich Fromm – Bekstvo Od Slobode Free in pdf format. Bekstvo od slobode. Front Cover. Erich Fromm. Naprijed QR code for Bekstvo od slobode Volume 2 of Djela u 12 svezaka / Erich Fromm. Author, Erich.

Author: Nicage Tojanos
Country: Lesotho
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 20 September 2012
Pages: 370
PDF File Size: 14.46 Mb
ePub File Size: 19.10 Mb
ISBN: 380-9-48759-935-1
Downloads: 94208
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sajora

Horkheimer, Alcan, Pariz, ; v.

Harkness 77 b Hartoh, A. U vezi s ovim sr. Psihoanalitiki postupak je, u sutini, proces u toku koga osoba pokuava da otkrije originalno, lino ja. Mesto je navedeno p r e m a prevodu Jelisavete Markovi, Izgubljene iluzije, Prosveta, Beograd,str. U dugom razdoblju koje je prethodilo reformaciji katolika t e o r i j a j e fromk m a l a ova n a e l a: Biblija Sudbina 70, Sumnja 57, Sveti Antonije sv.

Svijet i historija p r o m beksto t r a n i kroz tu koprenu pri injali su se udesno obojeni, a xlobode je sebe samog spoznavao samo kao rasu, narod, stranku, korporaciju, porodicu ili u bilo kojem drugom obliku openitosti. Meutim, Hui cinga istie da srednjem veku nije nedostajala individualnost u 72onoj meri u kojoj to Burkhart pretpostavlja, te da je, stoga, njegov nain protivstavljanja srednjeg veka i renesanse netaan; da je renesansa ostala odana autoritetu kao to je to bio i sred nji vek; da srednji vek nije bio tako neprijateljski raspoloen p r e m a svetovnom zadovoljstvu a da renesansa nije bila tako optimistina koliko je Burkhart pretpostavljao; da od stava mo dernog oveka naime od njegova stremljenja ka linim usavr avanjima i razvitku individualnosti u renesansi nije postojalo nita drugo sem zametaka; da su ve u trinaestom veku tru b a d u r i razvili ideju o plemenitosti srca, a da, meutim, rene sansa nije prekinula sa srednjovekovnim pojmom o linoj vrednosti i sluenju nekome ko je po drutvenoj hijerarhiji vii.

Svedoanstvo je prilino jasno. Njeni posednici moraju biti spremni da je dele sa onima kojima je potrebna, ak i ako ove nije pritisla stvarna neima tina. Martin Luter, Robovanje volje.

Most Related  KRYSTYNA SIESICKA FALBANKI PDF

Ovde nailazimo na pojam o papi kao monopolisti koji poseduje ogroman moralni kapital i koristi se njime radi finansijske dobiti radi moralne dobiti svojih ku paca. Spone su kidane jedna za d r u g o m. Please enter your name. Prinudno traganje za izvesnou, k a k v o n a l a z i m o k o d L u t e r anije izraz istinske vere, ve leti u potrebi da se savlada nepodnoljiva sumnja.

Cena j e visoka. Ovde treba zapaziti da instinktna osujeenost dromm se ne pobuuje neprijateljstvo. Teiti veem bogatstvu nije preduzimljivost ve lako41most, a lakomost je smrtni greh.

Ova dihotomija potinjavanje viim moima, a gospodarenje niima svojstvena je, kao to emo kasnije videti, stavu autoritarnog karaktera. Ako e l i m o d a jednog pojedinca u potpunosti shvatimo, elementi po kojima s e o n razlikuje o d d r u g i h dobijaju n fro,m j v e u vanost.

Ako ne sada kada?

IV, Gesammelte Schriften, Tibingen, Subjects socialna psihologija — svoboda — svobodna volja — avtoritarna osebnost — totalitarizem More like this Similar Items. Optije ref e n o: Frojd je uvideo da se ovek neprijateljski odnosi p r e m a samome sebi, i to neprijateljstvo obuhvaeno je onim to on naziva super-egom.

U stvari on ih voli zato to njima gospodari. Serbian View all editions and formats. Ogromna veina bee Hoerige, kla sa lino slobodnih ljudi ija je zemlja bila optereena dabina ma, a pojedinci su podlegli slubama p r e m a s p o r a z u m u. To isto obrazloenje koristilo se i protiv svih shvatanja koja srednjovekovno feudalno drutvo suprotstavljaju modernom kapitalistikom.

Bekstvo od slobode

Remember me on this computer. Ta odstupanja prevoda od originala pominjem zato to su lep p r i m e r za injenicu da kd duh jednog a u t o r a upravo slobodw modernizuje i boji izvesno, i nenamerno. Alen tu reenicu prevodi ovako: Naravno, srednji vek se, u stvari, nije naglo zavrio, u jednom trenutku, a moderno drutvo rodilo u drugom.

Donson zapoljava vojsku mu terija, koje idu iz restorana u restoran da m o t r e na propuste.

Erich Fromm – Bekstvo Od Slobode

Mi piljimo u ogromnu m r a n u prova liju koja se otvara pod nama. Drugim r e c i m adrutveni karakter internalizuje spoljanje potrebe, te tako ljudsku snagu upree u izvravanje zadataka datog ekonomskog i drutvenog sistema. Please enter recipient e-mail address es.

Most Related  FABRYKANTKA ANIOKW PDF

Would you also like to submit a review for this item? Kapital nije vie bio sluga ve je postao gospodar. Mada formulacija iz originala neposredno protivrei naelu filozofije prosveenosti sapere aude usudi se da sazna Alenov prevod upozorava oveka jedino na to da se ne oslanja na vlastito znanje, a to upozorenje daleko manje protivrei modernoj misli. Goebbels, bb Gej, M. Zaradu vlasnika benzinske stanice odreuju dva inioca: Martin Luter, Vorlesung tiber der Romebrief, glava I, i.

Ponite da priate dosetke, smejte se i naterajte ih da se smeju toliko da odvrate svaku panju od vas.

The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Glavne raz like izmeu ta dva p o j m a su sledee: Bartmann Lehrbuch der Dogmatik, Herder, Frajburg, Ovde se uglavnom drim R.

Prva misao kod oveka, ma k a r on bio i gubavac ili robija, propalica ili bolesnik, jeste da potrai druga sebi. Sapiri A.

Bekstvo od slobode (Book, ) []

Takvi pokuaji, zaodenuti naunom objektivnou i tanou, svode, u stvari, istraivanje drutva na skupljanje nebrojenih pojedinosti, te ometaju slobore razumevanje strukture drutva i njene dinamike. Otud t a m o gde mo postoji i gde uspeva, ona tu postoji i ostaje po bojem nalogu. You may send this item to up to five recipients. Nadmoan besedniki d a r kakve zapovednike apostolske prirode lake e tada uspeti da pridobije volju ljudi koji su i sami najprirodnije iskusili slabljenje sopstvene sposob nosti za otpor, nego ljudi koji jo potpuno vladaju snagom svoga duha i moi svoje volje.